КАТАЛОГ :: Бабин Валерий
НАТЮРМОРТ

Фото 1 из
Бабин Валерий.
Сифон и лампа. 2010. Холст, масло, 60х80

ПЕЙЗАЖ

Фото 2 из
Бабин Валерий.
Красная дорога. 2009. Холст, масло, 90х100
Фото 3 из
Бабин Валерий.
Гараж и лодка
Фото 4 из
Бабин Валерий.
...68-й километр. 2014. Холст, масло, 100х120
Фото 5 из
Бабин Валерий.
Перед грозой. 2014. Холст, масло, 120х100
Фото 6 из
Бабин Валерий.
Зима. 2012. Холст, масло, 60х50
Фото 7 из
Бабин Валерий.
Фото 8 из
Бабин Валерий.
Октябрь
Фото 9 из
Бабин Валерий.
Сын лесника. 2013. Холст, масло, 120х100
Фото 10 из
Бабин Валерий.
Август. 2013. Холст, масло, 120х100
Фото 11 из
Бабин Валерий.
Падает снег. 2013. Холст, масло, 120х100
Фото 12 из
Бабин Валерий.
Пруд. 2011. Холст, масло, 40х40
Фото 13 из
Бабин Валерий.
Дерево у дома. 2012. Холст, масло, 40х50
Фото 14 из
Бабин Валерий.
Заброшенная железная. Туман. 2014. Холст, масло. 120х160

НЮ

Фото 15 из
Бабин Валерий.
Полнолуние. 2013. Холст, масло, 120х100

ЖАНРОВАЯ

Фото 16 из
Бабин Валерий.
Фонарщик. 2014. Картон, масло, 70х50
Фото 17 из
Бабин Валерий.
В ночном. 2013. Холст, масло, 100х120
Фото 18 из
Бабин Валерий.
Дом на Юру. 2004. Холст, масло, 50х50
Фото 19 из
Бабин Валерий.
Вечерняя гостья. 2011. Холст, масло, 100х120